Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Изчисляване размера на пенсията


Изчисляване размера на пенсията


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА

I. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години / 100)

 • при непълна година стаж месеците се разделят на 12 и полученият резултат се закръгля до втората цифра след десетичния знак

Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).

 

Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:

Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).

 • тази формула се прилага за пенсии, отпускани след 01.01.2004 г.; до тази дата се взема средномесечният осигурителен доход за страната за календарната година преди годината на отпускане на пенсията.

Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. (ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):

ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);

ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);

 • при определянето на ИК1 и ИК2 не се вземат предвид периодите, през които лицето не е било осигурявано за пенсия.

Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:

ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)

 

(По-подробно за индивидуалния коефициент вижте ТУК)

 

Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъда посочени накратко така:

Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)

 

Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО е по-малък от минималния размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл. 70, ал. 7 (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 85 на сто от размера по чл. 70, ал. 7), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.

 

II. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

 

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя също по посочения начин, но със следната особеност при определяне на осигурителния стаж. Ако към датата на инвалидизиране осигуреното лице е на възраст по-ниска от минималната възраст за съответната година за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3, разликата между неговата възраст и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. Тези признати години и месеци осигурителен стаж влизат във формулата за определяне размера на пенсията със следните коефициенти:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,9;

 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,7;

 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

При определяне размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване осигурителният стаж не се превръща от една категория към друга.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради общо заболяване е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 115 на сто;

 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 105 на сто;

 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто.

 

III. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука
и професионална болест

 

При определяне размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест във формулата не участва продължителността на осигурителния стаж. Средномесечният осигурителен доход за 12-те месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент, изчислен по същата методика, и по следните коефициенти:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 0,4;

 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,35;

 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,30.

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

 • при намалена работоспособност над 90 на сто – 125 на сто;

 • при намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 115 на сто;

 • при намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – минималния размер по чл. 70, ал.7

От 1 октомври 2007 г. минималният размер на пенсията по чл. 70, ал. 7 КСО е 102,85 лв.

 

Таблица 4

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца
преди месеца на отпускане на пенсията

Месец на
отпускане на
пенсията

2004 г.
(лв.)

2005 г.
(лв.)

2006 г.
(лв.)

2007 г.
(лв.)

2008 г.
(лв.)

ЯНУАРИ

280,76

 308,80

 331,62

 354,50

398,17

ФЕВРУАРИ

 281,86

310,97

334,11

357,06

405,62

МАРТ

 282,94

 313,00

335,84

359,67

413,46

АПРИЛ

285,56

314,55 

337,41

362,57

421,79

МАЙ

 287,35

316,83

339,32

365,33

430,46

ЮНИ

 289,70

 319,21

340,95

367,64

439,44

ЮЛИ

 292,31

320,05

343,00

370,36

448,60

АВГУСТ

 294,84

322,00

343,62

373,42

455,83

СЕПТЕМВРИ

297,87

323,65

345,02

377,65

 
ОКТОМВРИ

 300,67

325,03

347,72

382,90

 
НОЕМВРИ

 303,58

326,83

348,77

385,98

 
ДЕКЕМВРИ

 306,45

329,03

351,32

392,09

Начало


изтегли оттук »

Информационни материали от НОИ« назад към Информационни материали от НОИ


Търсене в документи:    


Любознайко - сайт за децаИзчисляване размера на пенсията

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер